Copyright (C) 2006 kyosuke otani , All rights reserved.